معرفی

مشخصات فردی

امیرهوشنگ حکمتی

نام - نام خانوادگی : امیرهوشنگ   حکمتی

پست الکترونیکی : ah_hekmati@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه مولوز فرانسه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

- عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از 1386 تا کنون
- مدیر گروه رشته طراحی لباس در مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 29/01/1395 تا کنون
- مدیر گروه رشته طراحی پارچه و لباس در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
- عضو شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
- عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
- استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از 1384 تا 1386
- استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از 1384 تا 1387
- مدیر تولید شرکت ایران کاردینگ ریس از 1381 تا 1386
- مشاور مدیرعامل در شرکت رنگرزی الیاف طیف تبارعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- مقایسه ی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف آلجینات ترریسی شده خالص و الیاف آلجینات حاوی روغن زیتون

- پروژه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشجو: علی استاد زاده

تیم راهنمایی و مشاوره:

راهنمای اول: دکتر رضا قاضی سعیدی، دانشیار و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

راهنمای دوم: دکتر امیر هوشنگ حکمتی، استادیار  و عضو هیات علمی واحد تهران جنوب

مشاور اول: دکتر صفدر اسکندر نژاد، استادیار و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

مشاور دوم: دکتر ابوسعید رشیدی، استاد تمام و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

 

- سنتز نانوفتوکاتالیستها بر پایه اکسید تنگستن و روی و طراحی فتوراکتور بستر ثابت نانو لیفی کامپوزیتی برای حذف مواد رنگزای پساب نساجی

- پروژه دکتری، موسسه پزوهشی علوم و فن آوری رنگ و پوشش

دانشجو: مائده وفایی

تیم راهنمایی و مشاوره:

راهنمای اول: دکتر محمد ابراهین علیا، استادیار و عضو هیات علمی  موسسه پزوهشی علوم و فن آوری رنگ و پوشش

راهنمای دوم: دکتر جان ایو دران، استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه مولور (اوت آلزلس)

استاد مشاور: دکتر امیر هوشنگ حکمتی، استادیار و عضو هیات علمی واحد تهران جنوب

 

- بررسی تاثیر ساختار شیمیایی نانو الیاف الکتروریسی‌شده در حذف مواد رنگزای موجود در پساب صنایع نساجی

- پروژه دکتری (در شرف تدریس)،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 دانشجو: لیلا قنواتی

تیم راهنمایی و مشاوره:

راهنمای اول: دکتر ابوسعید رشیدی، استاد تمام و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

راهنمای دوم:  دکتر امیر هوشنگ حکمتی، استادیار و عضو هیات علمی واحد تهران جنوب

استاد مشاور: دکتر محمد ابراهین علیا، استادیار و عضو هیات علمی  موسسه پزوهشی علوم و فن آوری رنگ و پوشش

 

- بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی تک لیف پنبه و ارائه ی مدل رفتار مکانیکی

- پروژه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشجو: سارا زنهاردوزان

تیم راهنمایی و مشاوره:

استاد راهنما: دکتر رضا قاضی سعیدی، دانشیار و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

استاد مشاور:  دکتر امیر هوشنگ حکمتی، استادیار و عضو هیات علمی واحد تهران جنوبنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه رشته طراحی لباس

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386-07-01

امیرهوشنگ حکمتی
امیرهوشنگ حکمتی

محل خدمت :
    دانشکده هنر و معماری
مرتبه علمی :
    استادیار
^